maj 11, 2016

Kloak lovgivning

Hos Søren K. Hansen A/S vil vi gerne guide dig og hjælpe dig – Alt det vi kan! Derfor har vi lavet en lille guide om lovgivning samt tips der kan sikre dig at din kloak bliver udført korrekt og efter gældende regler.

download (1)

Hvad har du pligt til?

Både kloakmesteren, bygherren og kommunen har pligter, de skal opfylde i følge lovgivningen. Men hvem, der har pligt til hvad, kan godt være svært at danne sig et overblik over som forbruger.

Det er bygherrens ansvar, at loven bliver overholdt. Men når man benytter en autoriseret kloakmester, påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt.

Den autoriserede kloakmester har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at installationen er i forsvarlig stand. Inden  kloakarbejdet påbegyndes, skal den autoriserede kloakmestervirksomhed indhente tilladelse fra kommunen eller ejeren af hovedkloakledningen. Den autoriserede kloakmester har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at installationen er i forsvarlig stand. Inden arbejdet afleveres til brugeren, skal funktionen af installationen afprøves. Kloakmesteren skal ved afleveringen af en ny installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen samt informere om vedligeholdelse i form af en skriftlig drifts- og vedligeholdelsesvejledning samt udlevering af reviderede tegninger.

Kommunen skal altid informeres, når der påbegyndes et afløbsarbejde. Det er herefter kommunens pligt at oplyse husejere om, at kloakarbejde er autoriseret arbejde og efterfølgende ved færdigmelding af arbejdet at sikre sig, at det er udført af en autoriseret kloakmester.

 

Hvilket arbejdet er autoriseret arbejde?

Det kan ofte være svært som forbruger, at overskue hvad arbejde man selv må lave og hvilket arbejde der er autoriseret arbejde. Alt kloakarbejde vedrørende spildevand, dræn, regnvand og spildevands- rensning kræver næsten altid en autorisation og skal derfor altid overlades til sin håndværker med autorisation. Der er dog enkelte undtagelser som ikke kræver autorisation – Du må godt selv etablere en faskine og de tilhørende afløbsrør ved beboelseshuse, udhuse, garager og carporte. Men hvis faskinen skal kobles til kloakken, eller du på anden måde skal lave indgreb i kloaknettet, skal du have en autoriseret kloakmester til at stå for tilkoblingen.

Du skal underrette kommunen, før du må etablere en faskine. Du skal på en situationsplan angive hvor faskinen er placeret. Hvis du bygger til og i den forbindelse vil lede regnvandet fra det nye tag til en faskine, skal tegninger og beskrivelse af faskinen indgå i materialet til kommunen, når du søger om byggetilladelse.

Når du selv etablerer en faskine, er det dit ansvar, at anlægget bliver udført efter de gældende regler. Og du har også selv ansvaret for at vedligeholde faskinen, så den fungerer. Derfor kan det kan være hensigtsmæssigt, at dette arbejde også udføres af en autoriseret kloakmester, da han kender reglerne for udførelse af disse installationer.

Er du i tvivl om der kræves autorisation til dit pågældende arbejde, byggeri eller projekt, kan du klikke ind på Sikkerheds styrelsen i samarbejde med de forskelige fagorganisationer lavet en nem og overskuelig hjemmeside, hvor man kan få svar på dette og samtidig nemt se om ens håndværkere er autoriseret og må udfører arbejdet.

Se siden her Sik.dk

 

Tjek din håndværkers autorisation!

Ved alt autoriseret arbejde, dvs. kloak-, vvs- eller el-arbejde, er det derfor vigtigt at du tjekker om håndværkeren har autorisationen på plads inden arbejdets påbegyndelse. I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Alle virksomheder, som Søren K. Hansen A/S, som har autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen, kan søges frem i autorisationsregisteret.

autorisation

Hos Søren K Hansen har kan vi gi dig trykhed igennem vores autorisation, kvalitet og kontrol!

En autoriseret kloakmester er også garanti for et kvalitetsstyringssystem eller tilsynsordningen.

Alle medlemmer af Danske Kloakmestre er omfattet af en garantiordning. Garantiordningen sikrer bygherre hvis f.eks. arbejdet er udført forkert, og håndværkeren, når fejlen viser sig, har lukket firmaet. Ved aftaleindgåelsen er det muligt at anvende AB-Forbruger. Læs mere om AB-Forbruger her.

 

En kloakmester skal gennemføre følgende for at blive autoriseret:

  • Implementere et kvalitetsstyringssystem (KS-system) eller tilslutte sig den særlige tilsynsordning.
  • Kontakte en kontrolinstans for at få systemet forhåndsgodkendt
  • For at kunne udføre autorisationskrævende kloakarbejde skal der være udstedt en virksomhedsautorisation, og der skal være godkendt en person som teknisk ansvarlig i virksomheden.
  • Ansøge Sikkerhedsstyrelsen om autorisationen og dokumentere ansøgningen ud fra ovenstående.
  • Godkendes til autorisation af Sikkerhedsstyrelsen

 

Hvad er KS? og Hvorfor?

For at sikre en høj kvalitet er det et lovmæssigt krav, at alle autoriserede kloakmestervirksomheder skal anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem eller være tilmeldt en særlig tilsynsordning. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kloakarbejde anmeldes og færdigmeldes til kommunen, samt at kloakmesteren udfærdiger reviderede tegninger, der viser det udførte kloakarbejde. Disse tegninger sendes til kommunen samt udleveres til kunden. Kloakmesteren skal dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde via blanketter, tegninger og lignende, hvor virksomheden oplyser, hvorledes arbejdet er udført for at overholde bygge- og miljølovgivning. Dokumentationen skal gemmes i mindst fem år. Under denne ordning får virksomheden minimum hver andet år et kontrolbesøg, hvor hele papirgangen i kvalitetsstyringssystemet gennemgås. Vælger kloakmesteren den særlige tilsynsordning, får virksomheden minimum en gang hvert andet år et kontrolbesøg af en godkendt kontrolinstans. Denne ordning vælges typisk af mindre virksomheder. Ved kontrolbesøget kontrolleres et eller flere arbejder fysisk på arbejdsstedet.

Vil du vide mere om kvalitetssikring, kan du læse mere på fx www.byggekvalitet.dk

………..eller spørge din lokale autoriserede kloakmester, Søren K. Hansen A/S.

 

Manglende autorisation.

Endelig er der statueret et eksempel i Nykøbing Falster Ret og efterfølgende i Landsretten. Det er vigtigt at autorisationsloven tages alvorligt, og det har vi savnet eksempler på igennem længere tid. Det er ikke mange aut. kloakmestre, som har mistet autorisationen i årenes løb, trods at mange i denne branche ofte støder på dårligt udført kloakarbejde. Det har mere været et problem, at få det frem i lyset og få det anmeldt. Nu indgydes forbrugere og aut. kloakmestre nyt håb og kan igen tro på, at det nytter noget. Der er desværre nogle, som siger det bare er brødnid eller misundelse, at vi kloakmestre forlanger autorisationsloven overholdt, hvilket under ingen omstændigheder har noget på sig. Når loven tydeligt siger, det er aut. kloakmestre der skal udføre kloakarbejdet, vil forbrugeren naturligvis forbinde aut. kloakmestre med kloakken – desværre også i de groteske tilfælde, hvor spildevandet fx føres direkte ud i en regnvandsledning, hvilket ofte er set udført af ikke-autoriserede arbejdere. Nu er der endelig faldet dom over dette, hvilket statueres med 70.000 kr. i bøde for at have overtrådt autorisations loven. Den ikke-autoriserede kloakarbejder har lavet kloak i 12 huse, (5.833,33 kr. pr. hus). Dette har næppe været en god forretning for byggefirmaet, som havde gjort klogt i at undersøge om den pågældende “kloakmester” havde sin autorisation i orden inden arbejdets begyndelse. Landsrettens begrundelse og resultat: Under hensyn til omfanget af det udførte arbejde, og henset til at formålet med reglerne om autorisation som kloakmester er at sikre kvaliteten af det udførte instalationsarbejde og iagttagelse af de krav, som myndighederne stiller i forbindelse med udførelse af vand og afløbsledninger, finder landsretten, at bøden som påstået af anklage myndigheden for landsretten skal fastsættes til 70.000 kr.

 

Ønsker du flere relevante links vedrørende kloakering kan du kigge nedenfor:

Retsinfo – lovstof

www.retsinfo.dk

Autoriserede kloakmestervirksomheder i Danmark

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

Kloakmesteruddannelsen

www.teknologisk.dk

Hvad er autoriseret arbejde/ Tjek din håndværker

www.sik.dk/tjek

 

Ring nu til  autoriseret kloakmester Søren K. Hansen: 20 11 02 22 og få en uforpligtende snak. Både for Private og erhverv.

© Søren K. Hansen – Entreprenør Kabelfejlsøgning Mandskabsudlejning & Kloakmester